Obchodní podmínky

I. 

Základní ustanovení
 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), obchodní společnost Top Sound s.r.o., IČ: 63072912, DIČ: CZ63072912 , sídlem Svatošových 1014/5, 190 00 Praha , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35941. Kontaktní údaje: Info@topsoundfashion.cz, tel: 773083019, (dále jen ,,prodávající")
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.topsoundfashion.cz, (dále jen „internetový obchod“).
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II.

Informace o zboží a cenách
 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

IV.

Zákaznický účet
 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V.

Platební podmínky a dodání zboží
 1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dodané zboží ve smyslu dílčích kupních smluv, která je stanovena v ceníku pro příslušné období, který je přístupný přihlášením do uživatelského účtu. Prodávající je oprávněn tento ceník jednostranně měnit, podle vývoje cen zboží, za jaké je prodávajícímu dodávají jeho výrobci a dodavatelé. Pro kupní cenu zboží dodávaného na základě dílčí objednávky, je rozhodující cena podle ceníku, platného ke dni uskutečnění objednávky. Pro konkrétní dílčí dodávku zboží si mohou smluvní strany dohodnout kupní cenu odchylně od ceníku. Takto dohodnutá cena platí jen pro dílčí dodávku, pro kterou byla ujednána, a nepovažuje se za změnu ceníku. Kupní cena bude zaplacena prodávajícímu na jeho účet podle příslušné faktury v termínu splatnosti na ní uvedeném. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 177225002/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s. ,
 • bezhotovostně platební kartou,
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány GoPay,
 • dobírkou v hotovosti nebo kartou při předávní zboží,
 • v hotovosti při osobním odběru v provozovně.

   

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy nebo dle splatnosti uvedené na kupní smlouvě.
 3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
 7. Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží zaplacením kupní ceny. V případě, že kupující nezaplatí prodávajícímu kupní cenu zboží ani po písemné výzvě, v dodatečně stanovené lhůtě, je prodávající oprávněn ujmout se zboží, a to i bez součinnosti kupujícího.
 8. Pokud se kupující dostane do prodlení se zaplacením ceny za dodané zboží, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 7 dnů ode dne, kdy jej prodávající vyzve k zaplacení.
 9. Je-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny již dodaného, jiného zboží, je prodávající oprávněn z tohoto důvodu odmítnout objednávku, a tuto nepřijmout.
 10. Zboží bude dodáno prodávajícím kupujícímu na náklady kupujícího, a to na místo plnění, které bude uvedeno v objednávce. Prodávající nebude kupujícímu účtovat náklady na dodání zboží v případě, že hodnota objednávaného zboží v rámci jedné objednávky činí současně alespoň 6.000,-Kč bez dph. 
 11. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 12. Prodávající dodá objednané zboží kupujícímu do 14 dnů od potvrzení objednávky, pokud je zboží dostupné na skladě. Není-li objednané zboží na skladě, bude termín dodání stanoven individuálně. Kupující bere na vědomí, že termín dodání zboží prodávajícím je závislý zejména na jeho skladových zásobách, výrobních a distribučních schopnostech výrobce nebo dodavatele zboží. 
 13. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 14. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 15. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 16. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího společně s potvrzením o expedování objednávky, nebo přiložen v zásilce objednávky.
 17. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Do úplného uhrazení faktury zůstává zboží majetkem firmy Top sound s.r.o. .
 18. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

VI.

Záruka a odpovědnost za vady

 1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství a provedení, jež určuje dílčí kupní smlouva. Jestliže prodávající poruší své uvedené povinnosti, vznikají kupujícímu nároky z odpovědnosti za vady, které se řídí ustanoveními § 2099 a násl. občanského zákoníku
 2. V případě tzv. skladových reklamací je kupující povinen dodané zboží zkontrolovat do 45 dnů ode dne převzetí zboží a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství, a v téže lhůtě oznámit případné chyby v dodávce zboží prodávajícímu. Neoznámí-li kupující vadu prodávajícímu u naskladněného zboží do 45 dnů poté, co zboží převzal, pozbývá tím práva z odpovědnosti za vadné plnění. Kupující je povinen skladovou reklamaci zasílat s řádně vyplněním reklamačním listem v odpovídajícím balení a uložení zboží tak, aby nedošlo k jeho zdeformování. Kupující nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené přepravou zboží v nevhodném obalu nebo vlivem chybné manipulace se zbožím a na vady tímto způsobené. 
 3. Prodávající poskytuje kupujícímu, který je maloobchodním odběratelem, záruku jeden rok, přičemž záruční doba začíná běžet okamžikem, kdy kupující – maloobchodní odběratel zboží převezme. Pro běh záruční doby tedy není rozhodné, kdy zboží koupí nebo převezme koncový zákazník - spotřebitel.
 4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Vadou se rozumí změna vlastnosti zboží z důvodu použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení výrobní technologie, příp. z důvodu použití nevhodného konstrukčního řešení výrobku.
 6. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvanácti měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 7. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
  • výměnu za nové zboží,
  • opravu zboží,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • vrácení kupní ceny (odstoupení od smlouvy)
 8. Kupující má právo na odstoupení od smlouvy,
  • pokud má zboží podstatnou vadu,
  • pokud nemůže být věc řádně užívána pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
  • při větším počtu vad zboží.
 9. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 10. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 11. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 12. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 13. Záruka se nevztahuje na :
  • opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (§2167, odst. b, OZ)
  • mechanické poškození (protržení, prořezání, poškrábání, odření, přeložení, ušpinění materiálu, utržené zapínání či jiné součásti věci, vady zipu vzniklé nešetrným zacházením , poškození kabelek soustavným přetěžováním, atd. (§2170, odst. b, OZ) )
  • opotřebování věci vlivem nesprávného užívání, užívání k jinému účelu než je výrobek určen (přetěžování kabelek, apod.) a nadměrné opotřebení v důsledku intenzity užívání (§2170, odst. b, OZ) 
  • vystavení zboží extrémním podmínkám (nadměrnému promoknutí, provlhnutí, dlouhodobému a intenzivnímu slunečnímu záření)
 14. Vada musí být oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji mohla být při včasné prohlídce a dostatečné péči zjištěna uživatelem. Neoznámení vady bez zbytečného odkladu může být důvodem pro nepřiznání práva z vadného plnění (§1212, OZ). Navíc prodlení při oznámení vady a pokračující užívání zboží s vadou může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem pro zamítnutí reklamace.
 15. Pokud věc měla při převzetí vadu, může kupující žádat dodání nové věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká jen součásti věci, má kupující právo na výměnu součásti. Pokud by dodání nové věci nebo nové součásti bylo vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména lze-li vadu odstranit, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Kupující má právo ve všech případech žádat přiměřenou slevu, v případě jejího poskytnutí nelze později věc reklamovat pro stejnou vadu na kterou byla prodejcem poskytnuta sleva.
 16. V případě nepodstatné (opravitelné) vady má kupující právo na odstranění vady (způsob odstranění vady je na prodávajícím), nebo na přiměřenou slevu z ceny. V případě podstané (neopravitelné) vady má kupující právo na odstranění vady opravou, dodání nové věci, slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, provedenou volbu již nemůže bez souhlasu prodávajícího měnit. 
 17. Kupující má právo na dodání nové věci, výměnu součástí věci nebo odstoupení od smlouvy také v případě opakovaného výskytu vady po opravě (musí se jednat o opravu stejné vady, nikoliv o postupné opravy různých vad) nebo v případě, že se na věci vyskytne větší počet různých vad. V obou případech musí jít o vadu, která brání řádnému užívání věci, nikoliv o nepodstatnou vadu, kterou lze jednoduše opravit. V případě většího počtu vad nesmí jít o nepodstatné vady, ale o takové, kde každá z nich samostatně brání řádnému užívání věci.
 18. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí reklamační lhůty.
 19. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 20. Odkaz:Návod k užívání a ošetřování produktů
 21. Odkaz:Všeobecné pokyny k reklamacím

 

VII.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

VIII.

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

IX.

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.  
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám ke zpracování.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, nejdéle však po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující bere na vědomí, že prodávající může zpracovávat poskytnuté osobní údaje kupujícího v případech stanovených ustanovením § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů bez jeho souhlasu.
 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Pokud si kupující nepřeje, aby jeho osobní údaje byly dále zpracovávány, anebo si nepřeje, aby mu prodávající zasílal obchodní sdělení, může zaslat svůj nesouhlas na email: info@topsoundfashion.cz
 9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 11. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 15.08.2019

Zpět do obchodu